Arepas
Empanadas
Tacos
Bowls
Make your Own

Veggies:

Lettuce

Tomatos

Corn

Cylantro

jalapenos

Avocado

Pick:
Protein
Veggies
Chesse

Chicken
 Barbacoa
             Cater Menu
Black bean
Protein
Beff

Chesse:

White Feta

Shadder Yellow

sourcream

NACHO SUPREMO
SALAD BOWL
NACHOS & CHEESE
CHIPS & SALSA
FRY PLANTAINS